تولید اوزان جدید روغن زیتون

Submitted by admin on د., 07/31/2017 - 16:36
روغن زیتون ورامین


استقبال چشمگیر مشتریان از محصول جدید کارخانه روغــن گنجه رودبار با عنوان روغــن زیتون Olive Oil ، نشان از موفقیت امیز بودن تولید این محصول دارد. با تولید محصول جدید روغن زیتون Olive Oil در کارخانه روغن گنجه رودبار ، این کارخانه موفق شــد از شهریور ماه سهم بازار مطلوبی در این خصوص کسب نماید. گفتني است ، این محصول جدید مطابق با استاندارد ملي ایران 1446 Isiri و اســتانداردهاي بین المللي روغن زیتون در کارخانه روغن گنجه رودبار تولید شــده است. تولید این محصول جدید ترکیبي از روغن زیتون بکر و پایش شــده است که در احجام 230 و 455 گرمي و با نشان تجاري اتکا به مشتریان عرضه شده است. این اقدام در راســتاي پوشش دادن ذايقه مصرف کنندگان روغن زیتون بکر (با بو) که داراي ارزش غذایي با تري نسبت به روغن زیتون پایش شده است ، صورت گرفته است.

برچسب‌ها

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.