نظرسنجی

پیغام وضعیت

مشتری گرامی

با درج نظرات خود ما را در ارئه کالای متناسب با خواسته های خود یاری نمائید.

جنسیت
سن
چه نوع روغنی ا برای مصرف ترجیح می دهید؟
کدامیک از روغن های زیر را بیشتر مصرف می کنید؟
از چه رسانه ای برای کسب اطلاعات مورد نیاز در مورد محصولات خوراکی بخصوص روغن نباتی استفاده می نمایید؟
چه میزان از روغن ورامین رضایت دارید؟
کیفیت روغن ورامین را در چه حدی می دانید؟
از دیدگاه شما مهمترین عامل موثر در خرید روغن نباتی چه می باشد؟
بسته بندی روغن ورامین را چگونه ارزیابی می کنید؟
چه سایزهای از روغن مایع را بیشتر خریداری می کنید؟